ПрАТ Агрохимцентр +380631145124
Микроудобрения и регуляторы роста.
Качественный товар,от надежного поставщика!

селекції сільськогосподарських культур на стійкість до шкідливих організмам існує з того часу, коли були створені перші сорти. Висока пристосованість збудників хвороб і шкідників до рослини - господареві потребує всебічних знаннях біологічної законом

Проблема селекції сільськогосподарських культур на стійкість до шкідливих організмам існує з того часу, коли були створені перші сорти. Висока пристосованість збудників хвороб і шкідників до рослини - господареві потребує всебічних знаннях біологічної закономірності їх розвитку, уважному вивченні сортозразків для визначення надійних джерел стійкості [5]. Такі дослідження здатні провести лише фахівці відповідного напряму, тобто імунологи, які володіють методами створення фонів для оцінки і виділення джерел стійкості, її генетичного аналізу в наступних поколіннях [6].

 

Необхідною умовою для "конвеєрного" забезпечення селекційних програм вихідним матеріалом є постійний пошук нових джерел стійкості до хвороб і шкідників. Потрібно постійно розширювати і оновлювати асортимент джерел стійкості у зв'язку з постійними Мікроеволюційні змінами в популяціях патогенів. Постійний пошук та впровадження в селекційні програми нових генетичних джерел стійкості дозволить ефективно і, головне, мобільно оптимізувати і прискорити селекційний процес, підвищити його результативність, отримати нові сорти та гібриди з ознаками стійкості (толерантності) проти конкретних шкідливих організмів [15]. Саме така наукова стратегія і є сьогодні в Україні єдиною ефективною теоретичною основою цілеспрямованого, комерційно успішного ведення селекційного процесу за основними овочевим культурам. Більше того, створений таким чином стійкий сорт або гібрид не потребує інтенсивної дорогої захисті впродовж 7-10 років його експлуатації. Це заощадить сотні тисяч доларів за рахунок паралельного впровадження у виробництво екологічно орієнтованих інтегрованих систем захисту [6, 7] .З іншого боку, сама система "патоген - господар" внаслідок складних взаємодій між популяціями різних видів збудників, абиотическими і антропогенними факторами середовища є серйозною еколого -генетично проблемою [5]. Складність взаємовідносин у цій системі грунтується на тому, що обидва компонента - поліморфні гетерогенні популяції. Висока мінливість і адаптивність патогенів - серйозна теоретична і практична проблема, яка суттєво коригує процедуру проведення лабораторних і польових імунологічних досліджень [4, 7]. Крім того, негативно на рівновагу в цій системі впливають такі фактори, як звужене генетичну різноманітність рослин, які використовуються в сільськогосподарському виробництві; вузька генетична основа більшості сучасних сортів; використання в селекції різноманітних генів, еволюційно не пов'язаних з генами стійкості; інтродукція; селекція на якісні показники; тривале одностороннє використанні вертикальної стійкості [8, 15] .По Н.І. Вавілову [2, 3] стійкість може бути специфічної або сортовий, та неспецифічної або видовий. Перша, як правило, контролюється одним або декількома олігогенів і визначає стійкість до конкретної раси або групі рас патогена, друга - детермінована малими генами (mіnor) з адитивним ефектом дія яких спрямована проти всіх рас і зберігається в геномі тривалий час [7]. Цей розподіл досить умовне і, очевидно, в процесі конвергентної селекції та интрогрессии в один генотип більшого числа різних генів, не виключає можливості переведення специфічної стійкості в неспецифічну [11, 16]. Констатується, що неспецифічна стійкість як кількісний ознака проявляється у зменшенні репродуктивної здатності потягнув, в збільшенні тривалості латентного періоду. Остання особливість і є найбільш важливою щодо факультативних паразитів (в т.ч. до ранньої сухої плямистості) саме в якості базового фактора уповільнення розвитку хвороби після проникнення в тканини рослини при зараженні. Саме з цим типом стійкості, менш ефективним з погляду епіфітотіологиі і селекції, але більш дієвим з погляду споживача і виробництва, і закликає сьогодні працювати імунологів Ю.Т.Дьяков [6]. Тому саме вона на сьогодні є найбільш придатною для селекційних програм по культурі томата, які передбачають результатом отримання в характеристиці кінцевого продукту прояви стабільно високого рівня стійкості (слабкої сприйнятливості) до факультативним паразитам з некротрофним типом харчування, зокрема - до ранньої сухої плямистості [7] .У зв'язку з цим наші дослідження базової колекції томату Національного центру генетичних ресурсів рослин України (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН) мали цельюпроведеніе імунологічного аналізу колекційного матеріалу на природному провокаційному і штучному інфекційному фонах, виділення стабільних джерел стійкості (слабкої сприйнятливості) до ранньої сухої плямистості з подальшим формуванням на їх основі признаковой колекції томата.

Методика і матеріали.

Оцінку рівня і стабільності стійкості колекційного матеріалу томата відкритого грунту проводили в лабораторіях імунітету овочевих рослин (2002 - 2007 рр.) І генетичних ресурсів (2001 - 2007 рр.) Інституту овочівництва і баштанництва УААН. Природний провокаційний інфекційний фон створювали згідно рекомендації в плівковій теплиці з монокультурою та дворазовим оборотом томату протягом сезону вегетації в поєднанні з особливим мікрокліматом і загущення посівів [9] .Оцінка стійкості томата до найбільш поширених хвороб включала поетапний аналіз колекції сортозразків за наступною схемою - після імунологічного аналізу на тлі штучного зараження ті зразки, які проявили високий і прийнятний рівень стійкості, додатково оцінювалися в умовах природного провокаційного фону. Паралельно проводилося підтвердження оцінки рівня стійкості всієї колекцій в умовах природного фону зараженія.По результатами імунологічної оцінки томата на штучному інфекційному фоні (збудник - Alterneria solanі Sorauer) досліджувані зразки за показниками фенотипического ефекту інтенсивності ураження були рознесені в 4 групи згідно такої шкали його прояви: бал стійкості І (9 за шкалою СЕВ) - дуже висока стійкість, ознаки ураження рослин відсутні; бал ІІ (7) - висока стійкість, ознака ураження має до 25% рослин, середньозважена бал ураження (Вх) - до 1,25; бал ІІІ (5) - середня стійкість, уражено від 25 до 50% рослин, середньозважена бал ураження (Вх) від 1,26 до 2,5; бал ІV (3) - слабка стійкість, уражено більше 50% рослин, середньозважена бал ураження (Вх) більше 2,5 [13] .На природному провокаційному і природному фонах проводилася паралельна оцінка колекційних зразків томата з розподілом їх по групах стійкості згідно градацій, які показують рівень імунологічної реакцію рослин на ступінь інтенсивності ураження їх хворобою: бал стійкості І (бал 9 за шкалою СЕВ) - імунний (частка Р1), коли візуально ознака хвороби не діагностується (імунність); бал стійкості ІІ (7) - стійкий (частка Р2), ступінь ураження рослин зразка не перевищує 15% (практична стійкість); бал ІІІ (5) - середньо стійкий (частка Р3), ступінь ураження становить від 15,1 до 35% рослин (слабка сприйнятливість); бал ІV (3) - сприйнятливий зразок (частка Р4), ступінь ураження знаходиться в діапазоні від 35,1 до 50% (середня сприйнятливість); бал V (1) - дуже сприйнятливий зразок (частка Р5), уражено понад 50% рослин (висока сприйнятливість) [1, 10] .Для визначення об'єктивної характеристики розмаху фенотипической мінливості ознаки генетичної стійкості нами застосовуються такі статистичні параметри: стандартні показники ступеня ураження та ураженості у відсотках, середньозважений бал ураження (Вх), абсолютний його розмах (Р = Вх max - Вх mіn) як параметр, який являє собою абсолютну різницю між граничними значеннями ураження рослин конкретного зразка в балах. На основі розподілу рослин по групах стійкості, згідно шкали, вже результати однорічної оцінки дозволяють, через середнє квадратичне відхилення (δ) як показник рівня мінливості зразка, визначати рівень його гетерозиготності або стабільності [16] .Большой значення відводилося виділенню стійкого матеріалу на тлі експериментально певного рівня гетерозиготною досліджуваних популяції в умовах штучного інфекційного фону шляхом проведення індивідуальних (генотипи) і масових (популяції) відборів на рівні + 2δ і + 3δ відхилень. З цих відборів, які в подальшому показали також високий рівень стійкості в умовах природного провокаційного фону, відбиралися насіння з метою отримання, на тлі поступового збільшення гомозиготності популяції, стабільно сталого лінійного матеріалу.

Результати досліджень та їх обговорення.

Відразу обмовимося, що в Офіційному бюлетені державної служби з охорони прав на сорти рослин України [12] в таблиці ознак сортів томата, при проведенні експертизи на отличительность, однорідність і стабільність, ознака "рівень стійкості зразка до ранньої сухої плямистості", кодування ступінь його прояви і сорти-еталони просто відсутні. Саме тому створення вітчизняної признаковой (по стійкості до цієї хвороби) колекції томата з сортами - еталонами стало для нас питанням актуальним і пріорітетним.На протягом 2001 - 2007 рр. досліджень набір колекційних зразків томата склав більше 700 зразків (до 150 шт. щорічно). Колекційний матеріал в умовах природного, природного провокаційного і штучного фонів дифференцировался за рівнем стійкості до ранньої сухої плямистості (Alternarіa solanі Sorauer), а також в роки сильного розвитку хвороби і в умовах природного фону - до фітофторозу (Phytophthora іnfestans (Mont.) De Bary) [4] .рано суха плямистість. Щорічно поширена і шкідлива хвороба томатів у відритому грунті. Нами визначено, що у патогенезі цієї хвороби найбільш активну участь беруть два види грибів роду Alternarіa - Alt. solanі Sorauer (90% всіх відібраних ізолятів) і Alt. alternata f. sp. lycopersіcі Grogan et al., а також два види роду Stemphylіum - St. solanі Weber і St. botryosum Woll., Neer [14]. Залежно від року досліджень ступінь ураження зразків в умовах природного провокаційного фону коливалася від 3 до 93%, що свідчить про його високу напруженості (табл. 1).

 
1. - Рівень інтенсивності розвитку (С,%) основних хвороб на колекційних зразках томата в умовах природного провокаційного фону

Рік


Рання суха плямистість


Фітофтороз

min - max


середнє по генеральної сукупності


min-max


середнє по генеральної сукупності

+2001


15,0 - 90,0


52,5


15,0 - 35,0


25,0

+2002


3,0 - 64,0


33,5


15,0 50,0


32,5

+2003


5,0 - 38,0


21,5


50,0 - 100


75,0

2004


5,0 - 70,0


37,5


35,0 - 50,0


42,5

+2005


10,0- 69,0


39,5


15,0 - 35,0


25,0

+2006


7,0 - 75,0


41,0


15,0 - 35,0


25,0

+2007


15,0 - 93,0


54,0


0,0 - 15,0


7,5

 

 Залежно від сортової приналежності ступінь ураження рослин зразків ранньої сухої плямистістю за цей же період в умовах штучного фонів коливалася від 0,0 до 95,2%, а середній бал поразки за всіма фонам коливався від 0 до 5,0. Знаючи, що по Органотропність спеціалізації ці хвороби листового апарату томату є конкурентами, ми перевірили взаємозв'язок між середньозваженими показниками інтенсивності розвитку цих хвороб в агроценозах протягом 7 років досліджень. Кореляційний аналіз між цими параметрами того показав на наявність між ними високою (r = - 0,89) достовірно зворотного зв'язку. Мінімальна (граничне) значення коефіцієнта кореляції (rmіn), при яких вважається, що кореляція між ознаками дійсно має місце, для наших дослідів склала 0,755 при 95- процентному рівні достовірності. Це доводить, що конкуренція між цими хворобами за нішу існування, в силу еволюційної пристосованості, яка сформована різними вимогами основних збудників до температурному діапазону, вологості, освітленості і т.д., взаімодополняющая.Фітофтороз. Протягом 2001, 2005 - 2007 рр. хвороба мала слабке, в 2002 і 2004 - середній розвиток, а в 2003 році - епіфітотійний (див. табл. 1) .На протязі всіх вегетаційних періодів перші осередки фітофтори спочатку виявлялися на томаті (розсаді) в закритому грунті. У відкритому грунті перші осередки ураження рослин фіксували в І - ІІ декадах липня на одиночних плодах першої китиці, які торкалися поверхні грунту. Взагалі, протягом вегетаційних періодів 2001 - 2005 рр., Незалежно від характеру розвитку популяції фітофтори, перші ознаки хвороби стабільно виявляли на ранніх зразках томата, і, як правило, на нижніх старіючих листках, а в 2003 році - навіть на молодих листках верхнього ярусу . У 2006 році масовий розвиток фітофторозу на рослинах томата почалося в І-ІІ декадах вересня, після фази масового збору плодів. У 2007 році масового розвитку цієї хвороби не наблюдалось.Окончательний аналіз результатів імунологічної оцінки колекційного матеріалу на різних фонах зараження дозволив виділити 22 зразка томата, які розподіляються в різні групи стійкості за шкалою оцінки рівня фенотипического ефекту прояви цієї ознаки (табл. 2) .Результат табл . 2 показують, що в общеіммунологіческом аспекті зразки томату звичайного, що належать до різновиду var. validum, еволюційно мають вищі показники рівня неспецифічної (полігенною) стійкості.

Висновок.

Виходячи з експериментальних даних в якості сортів - еталонів за ознакою наявності стійкості (код 9) пропонуємо використовувати такі зразки як Чайка, Ювілейний ВІР, ЛСД - 27, Корольок, Космонавт Волков, Чудо світла, Мічурінський, А - 692 і Колгоспна королева. Всі ці зразки мали чітко виражену імунологічну реакцію на поразку ранньої сухої плямистістю за типом "слабка сприйнятливість" .За ознакою відсутності стійкості (код 1) в якості сортів - еталонів пропонуємо ис
ользовать такі зразки як Атласний, Іскорка, Мити, Кременчуцький, Зоряний і Ефемер. Всі ці зразки мали чітко виражену імунологічну реакцію на поразку ранньої сухої плямистістю по типу "висока сприйнятливість" .За ознакою наявності стійкості (код 9) до фітофторозу пропонуємо використовувати такі зразки як Колгоспна королева, Чудо світла, Чайка, Корольок і ЛСД - 27. Всі ці зразки мали чітко виражену імунологічну реакцію на поразку цією хворобою за типом "слабка сприйнятливість" .За ознакою відсутності стійкості (код 1) в якості сортів - еталонів з чітко вираженою імунологічної реакцією на поразку фітофторозом по типу "висока сприйнятливість" пропонуємо використовувати такі зразки як атласний, Лагідний, Іскорка, Кременчуцький, Ефемер, Мити і Зоряний.Практіческій інтерес в якості вихідного матеріалу для селекційних програм на імунітет представляють наступні зразки: - як джерела індивідуальної та групової стійкості з чітко вираженою імунологічної реакцією на поразку ранньої сухої плямистістю за типом "практична стійкість "і на поразку фітофторозом за типом" слабка сприйнятливість "- оригінальні лінії КВСі 01/05, КВСі 02/05 і КВСі 03/07; - як джерела індивідуальної та групової стійкості з чітко вираженою імунологічної реакцією на поразку ранньої сухої плямистістю і на поразку фітофторозом за типом "слабка сприйнятливість" - Колгоспна королева, Чудо світла, Чайка, Корольок і ЛСД - 27.

 
2. - Зведена характеристика сортів томата за ознакою

стійкості до основних хвороб, 2001 - 2007 рр.

№ п / п


Реєстраційний номер1


Назва

зразка


Країна


Стійкість за шкалою РЕВ, бал

рання

суха плямистість


фітофтороз

Томат звичайний (Lycopersicon esculentum var. Vulgare)

1


00063 *


Атласний


Україна


1


1

2


00065


Лагідний


Україна


3


1

3


00068


Іскорка


Україна


1


1

4


00071


Кременчуцький


Україна


1


1

5


00180


Колгоспна королева


РФ


5


5

6


02241


Ефемер


Україна


1


1

7


02319


Ювілейний ВІР


РФ


5


3

8


02320


Мити


Україна


1


1

9


02439


А - 692


РФ


5


3

10


41/07 вр


Мічурінський


РФ


5


3

11


42/07 вр


Зоряний


Україна


1


1

12


UL0200630 UKR **


КВСі 02/05


Україна


7


5

Томат штамбовий (Lycopersicon esculentum var. Validum)

13


00803


Чудо світу


РФ


5


5

14


02042


Чайка


Україна


5


5

15


02212


Тарасенко №2


РФ


3


3

16


02417


Павич


РФ


3


3

17


02453


Космонавт Волков


РФ


5


3

18


02454


Корольок


РФ


5


5

19


02455


ЛСД - 27


Україна


5


5

20


02457


Український штамбовий


Україна


3


3

21


02458


КВСі 03/07


Україна


7


5

22


UL0200632 UKR


КВСі 01/05


Україна


7


5
Другие наши статьи
Рынок сельхозземель надо открывать когда будет доверие к власти
Л.Козаченко: Рынок сельхозземель надо открывать когда будет доверие к власти
версия для печати

В рамках Киевского международного экономического форума, который состоялся в столице 8 октября, много говорят и спорят о агропромышленный комплекс. Агропортал Kurkul.com во время мероприятия успел поставить несколько актуальных вопросов президенту Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонида Козаченко.

Kurkul.com: Утром перед заходом Вас заметили на митинге против
Литосил "при силосовании кукурузы Животные максимально проявляют свои генетические репродуктивные возможности только при полноценной сбалансированной кормления, причем полноценность кормления
Литосил "при силосовании кукурузы
Животные максимально проявляют свои генетические репродуктивные
возможности только при полноценной сбалансированной кормления, причем полноценность кормления должна определяться не только количеством в рационе необходимых кормов, но и высокой переваримостью их питательных веществ, оптимальной концентрацией обменной энергии и биологически активных веществ в сухом веществе.
Необходимость заготовки качественных консервированных кормов на с
эффективные микроудобрения
Питание растений является изучение химических элементов и соединений, необходимых для роста растений, метаболизм растений и их внешнего источника. В 1972 году Е. Эпштейн определены два критерия для элемента, чтобы иметь важное значение для роста растений:

при его отсутствии растение не может завершить нормальный жизненный цикл.
или что элемент является частью какого-либо основного компонента растительного или метаболита.
Это в соответствии с законом Юстус фон Либиха
Контакты
Украина,
Киевская область
Контактное лицо:
Тел:
Skype: